Tobak = Ett hot mot hållbar utveckling

Tobak är ett hinder mot 12 av FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd. Handlingsplanen innehåller 17 mål som alla världens länder har skrivit under och syftar till en hållbar utveckling för vår framtida planet. Fram till år 2030 ska alla länder ha uppnått en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Detta innebär i stort en mer rättvis, hållbar och bättre värld, att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom.

Vad är hållbar utveckling?

Tobaksindustrin bidrar på flera olika sätt till en sämre värld där hållbarhet inte är möjligt. Det gäller allt från att fälten som annars hade kunnat användas till ätbara grödor istället är fyllda med tobaksplantor till hur de besprutas och hur hela samhällen utnyttjas till förmån för tobaksindustrins enorma vinster.

Många som arbetar på tobaksplantage vittnar om att de blivit lurad på marken och satta i skuld. De lever i en situation med så dåliga arbetsförhållande att det kan kallas modernt slaveri. Eftersom arbetet är hårt är det heller inte ovanligt att barnen i familjen tvingas att avstå från skolan del- eller heltid för att hjälpa till på fälten. Andra barn som arbetar på fälten är föräldralösa, och tvingas utsätta sig för det hårda arbetet i utbyte mot husrum och "skydd". Från barn har bl a organisationen Plan International fått veta att sexuella övergrepp och fysiska straff inte är ovanliga metoder på tobaksplantage. I snitt får också en arbetare på tobaksplantage i sig nikotinmängder motsvarande 50 cigaretter per dag, då utrustning är otillräcklig eller obefintlig. Man uppskattar att det totalt rör sig om så mycket som en halv miljon barn som arbetar på tobaksplantage. 

Varje år skördas dessutom stora mängder skog för att ge plats åt fler tobaksodlingar. Regnskog som skövlas slår hårt mot växt- och djurliv. Besprutningar som används går ut i hav och sjöar och påverka även livet i havet.

Dessa mål är kopplade till tobak

Mål 1 – Ingen fattigdom. Bönder och arbetare lever på en årslön på runt 800 kr. Hela familjer hålls kvar i fattigdom, särskilt då möjligheterna att ge barnen utbildning är få - eftersom de inte har råd att skicka iväg dem till skolan och de behövs på plantagen. 

Mål 2 – Ingen hunger. På grund av jorderosionen genom regnskogsskövling och förgiftning ifrån bekämpningsmedel som ofta används på tobaksplantagen är det svårt att kunna odla föda. Vilket påverkar den enskilda familjens möjligheter till överlevnad och stabil ekonomi, men också hela samhällen.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande. Tobak är en av de mest bidragande orsakerna till sjukdom eller bortgång, ca 7 miljoner dör varje år.

Mål 4 – God utbildning för alla. På grund av barnarbete går många barn miste om utbildning då de tvingas jobba på tobaksfälten istället för att gå i skolan. 

Mål 5 – Jämställdhet. I Sverige röker idag fler kvinnor än män och det är även denna målgrupp som blir måltavla för att tobaksbolagen strävan efter fler rökare. På tobaksplantage är det vanligt att lön betalas ut till mannen för hela familjens insats, kvinnor och barn ses alltså på som "gratis" arbetskraft.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet. Tobaksodling i låg-och medelinkomstländerna orsakar skador på miljön, vilket bland annat förorsakar vattendrag. I Sverige förekommer ofta "fulspolning" av snus, vilket framförallt påverkar vår lokala miljö.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Barnarbete inom tobaksindustrin och slavliknande förhållanden för tobaksodlare på fälten.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet. Tobaksbruket dödar ca 7 miljoner människor per år vilket är starkt kopplat till de stora sociala hälsoklyftorna som finns i vårt land men även världen över. 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. Tobaksrök är en betydande källa till luftföroreningar inomhus. Passiv rökning skadar människor i din omgivning och påverkar hälsan på samma sätt som egen rökning. Att hela familjer hålls kvar i fattigdom är naturligtvis också ohållbart för det lokala samhället och sett på det stora hela påverkar det också landets tillväxt negativt.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Varken produktionen eller konsumtionen av tobak är hållbar. De stora ekonomiska vinsterna förloras också till andra, redan starkare, ekonomier eftersom tobaksodlarna blir skuldsatta till följd av kontrakt med transnationella tobaksuppköpare. 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen. För att ge plats till fler tobaksplantage skövlas regelbundet skog, omkring 600 miljarder träd varje år närmare bestämt. Vilket naturligtvis får konsekvenser för vårt klimat. 

Mål 14 – Hav och marina resurser. Cigarettfilter tillverkas av cellulosaacetat, ett slags plast som kan ta upp till 12 år för naturen att bryta ner.